Logo Belvedere foto
Project opzetten
Voorbeeldprojecten
Ruimtelijke thema's
Bibliotheek
Onderwijsnetwerk
Contact
Zoek
sitemap   print
Wat is Belvedere

Van 1999 tot en met 2009 heeft het programma Belvedere de inzet van cultuurhistorie bij ruimtelijke transformaties gestimuleerd. De cultuurhistorie in de leefomgeving - van een gebouw, een structuur of een gebied - kan immers vaak kwaliteit en betekenis toevoegen aan ruimtelijke ontwikkelingen.

Dit gedachtegoed is opgepakt en verspreid. In nieuw beleid bij rijk, provincies en gemeenten, maar ook bij terreinbeheerders, projectontwikkelaars en waterschappen. In nieuwe kennisdomeinen bij universiteiten, hogescholen en academies, maar vooral in de praktijk van alledag. Honderden tastbare resultaten demonstreren dat het behoud van erfgoed in veel ruimtelijke plannen een culturele, maar ook sociaal-economische meerwaarde biedt. Veel van deze resultaten zijn terug te vinden op deze website.

Anders denken, anders doenWaar blijft Belvedere?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoeden Stichting Erfgoed Nederlandzijn de eerste aanspreekpunten voor de verdere ontwikkeling in het denken over erfgoed en ruimte. De infodeskvan de rijksdienst beantwoordt vragen over de omgang met erfgoed bij ruimtelijke transformaties, het informatiesysteem KICH/ Kimomo wordt versterkt en Erfgoed Nederland zet erfgoed en ruimte steeds opnieuw op de agenda met bijvoorbeeld prikkelende debatten.

Tegelijkertijd gaan onderdelen van Belvedere gewoon door. Het project Nieuwe Hollandse Waterlinieheeft een tijdshorizon tot 2020. Het Limesprojectstopt in zijn huidige vorm, maar zal in de toekomst ongetwijfeld een nieuw pad inslaan. Het Onderwijsnetwerken de Belvedere-leerstoelen worden gecontinueerd en vanaf 2010 krijgt ook de Erfgoed Akademie vaste vorm. 


Praktijk
  • +/- 425 gesubsidieerde Belvedere-projectenen andere (nog elke dag weer nieuwe) initiatieven van gemeenten | waterschappen | provincies | projectontwikkelaars | burgers.
Organisaties Beleid Onderwijs
  • Hoogleraren Belvedere | Onderwijs- en onderzoeksnetwerk erfgoed en ruimte | Erfgoed Akademie.
Instrumentarium
  • KICH/ Kimomo | het Belvedere Kompas| structuurvisies en bestemmingsplannen | Handreiking cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA| e.a. handleidingen.
Naslag
  • Website www.belvedere.nu | praktijkboek Belvedere.NU | Belvedere NEXT| WUR/Sdu-uitgave, Erfgoed en ruimtelijke planning| uitgave TU Delft, Ontwerpen met geschiedenis  uitgave VU, Biografie van het landschap | e.a.

Nota Belvedere

Belvederebox - Cultuurhistorie maakt het verschil